ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA)

  1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie - in original;

  2. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;

  3. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;

  4. Autorizatia de demolare si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;

  5. Documentatia tehnica vizata spre neschimbare, parte integranta a Autorizatiei de Construire (Plan de situatie si Relevee, intocmite de arhitect cu stampila Primariei "VIZAT SPRE NESCHIMBARE") - copii xerox;

  6. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

  7. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;

  8. Adeverinta numar postal (doar pentru judetul Ilfov) - original sau copie legalizata;

  9. Certificat de performanta energetica (obligatoriu pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, iar anterior datei de 19.07.2013 - doar daca exista) - copie xerox;

  10. Certificat de atestare a edificarii constructiei, eliberat de compartimentul Urbanism din cadrul Primariei locale - copie legalizata.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60-120 RON (regim normal) sau 300-600 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.