ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE)

  1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;

  2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor, etc - copii legalizate;

  3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;

  4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in "intravilanul nou") - in original.